Tomáš Hrustič

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4272-9954
  • Websites
  • Show details Hide details
Tomáš Hrustič / Institute of Ethnology

Sources:
Tomáš Hrustič (2017-05-02)

profile at Academia.edu

Sources:
Tomáš Hrustič (2017-05-02)

profile at Researchgate.net

Sources:
Tomáš Hrustič (2017-05-02)

Biography

PODOLINSKÁ, T. - HRUSTIČ, T.: Religion as a path to Change? The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, Institute of Ethnology SAS, 2011. PODOLINSKÁ. T. – HRUSTIČ, T.: Boh Medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. ÚEt SAV, Bytča : Coreta, 2010. 174s. ISBN-978-80-89027-34-7. HRUSTIČ, T. Usury among the Slovak Roma: Notes on Relations between Lenders and Borrowers in a Segregated Taboris. In M. Brazzabeni, M. I. Cunha, and M. Fotta, Gypsy Economy - Romani Livelihoods and Notions of Worth in the 21st Century. New York, Oxford : Berghahn, 2015, s. 31-48. HRUSTIČ, T. “Záleží na nás ako sa dohodneme.” Prehľad rómskej politickej participácie na Slovensku (1990 - 2014). In. T. Podolinská, T. Hrustič (eds.), Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 2015, s. 104-145. HRUSTIČ, T. Emické vnímanie úžery v segregovaných rómskych osadách na východnom Slovensku. In. T. Podolinská, T. Hrustič (eds.), Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 2015, s. 208-223. HRUSTIČ, T.: The Rise and Fall of Romani Pentecostal Revivals in Eastern Slovakia - A Case Study of One Mission. In: D. Thurfjell - A. Marsh (eds.): Romani Pentecostalism. Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 193-214. PODOLINSKÁ, T. - HRUSTIČ, T.: Religious Change and its Effects on Social Change for Roma in Slovakia. In. Acta Ethnographica Hungarica 59(1), 2014, s. 235-256. HRUSTIČ, T.: The Trends in the Participation of Romani Candidates in Elections in Slovakia. In: Roma Rights, Journal of the European Roma Rights Centre: Challenging of Representation - Voices on Roma Politics, Power and Participation, Budapest 2012. HRUSTIČ, T.: Rómska politická participácia v komunálnej politike na Slovensku. In. V Benč, T. Hrustič, T. Kardos, A. Mušinka (eds.): Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni. Prešov: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, 2013, s. 55 - 64. HRUSTIČ, T.: Rómovia a náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia na Slovensku. In: Axis Mundi, 7, 2/2012, s. 27-32. HRUSTIČ, T.: Values and ethnicity - religious conversions of Roma in Eastern Slovakia to the Watchtower Society. In: Cosima Rughiniş & András Máté-Tóth (eds.) Spaces and Borders. Young Researchers about Religion in Central and Eastern Europe. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2011, s. 23-32. PODOLINSKÁ, T. - HRUSTIČ, T.: Sociálna efektivita náboženskej zmeny medzi Rómami na Slovensku. In Axis Mundi, 6, 2/2011, s. 32-44. PODOLINSKÁ, T. – HRUSTIČ, T.: The Religious Way to Social Inclusion of the Roma. In: Slovenský národopis, 59, 5/2011, s. 548-558. HRUSTIČ, T.: „Zhodnotenie bariér výkonu terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách a návrh odporúčaní”. In Spravodaj rómskej verejnej politiky 3/2011, Nadácia Milana Šimečku, s. 1-2. PODOLINSKÁ, Tatiana – HRUSTIČ, T.: Dynamika religijności Romów na Slowacji – droga ku integracji czy wykluczeniu spolecznemu? In: Studia Romologica, 4/2011, s. 125-152.

Record last modified {{lastModifiedDate}}