Śliwerski Bogusław

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3875-8154
  • Also known as
  • Show details Hide details
przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; bloger; harcmistrz

Sources:
Śliwerski Bogusław (2017-10-31)

  • Country
  • Show details Hide details
Poland

Sources:
Śliwerski Bogusław (2017-10-31)

  • Keywords
  • Show details Hide details
pedagogika: ogólna, alternatywna, porównawcza, teorie wychowania, pedeutologia

Sources:
Śliwerski Bogusław (2017-10-31)

  • Websites
  • Show details Hide details
Śliwerski

Sources:
Śliwerski Bogusław (2017-10-31)

Biography

Śliwerski Bogusław, (ur. 4 sierpnia 1954 w Łodzi) – pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2011 przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, 2017 doktor honoris causa KUL. W 1977 ukończyłem pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim, następnie podjąłem pracę na tejże uczelni. W 1985 otrzymałem stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. "Metodologiczne aspekty naukowych dociekań nad samowychowaniem", promotorem był prof. Karol Kotłowski. W 1993 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. "Przekraczanie granic wychowania. Od „pedagogiki dziecka” do antypedagogiki" uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego. 4 listopada 1999 uzyskałem tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim pełniłem funkcje kierownika Zakładu Teorii Wychowania (1994–2008) oraz kierownika Katedry Teorii Wychowania (2000–2008). W latach 2004–2010 byłem rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. W latach 2010-2015 byłem profesorem zwyczajnym na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; a od 2010 jestem profesorem zwyczajnym w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 2015 ponownie podjąłem pracę na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim oraz objąłem kierownictwo Katedry Teorii Wychowania. Współpracuję ze słowackimi uniwersytetami w Trnawie, Ružomberku i Preszowie oraz placówkami z: Austrii, Czech, Francji, Niemiec i Szwajcarii. W latach 2002-2004 byłem członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, od 2004 – ekspertem PKA; od 2011 jestem przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (ponownie wybrany na tę funkcję w 2015), od 2011 jestem członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (przewodniczącym Sekcji I Nauk Społecznych i Humanistycznych w l. 2012-2016), ponownie wybranym w 2016 (kadencja 2017–2020), czlonkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej przy Wydziale I Nauk Humansitycznych i Społecznych PAN (2012 -2014); wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1993-2010) oraz od 2000 członkiem zwyczajnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, od 2005 - członkiem Kapituły Konkursu im. Ireny Lepalczyk Naukowego na najlepsze prace naukowe z pedagogiki społecznej. Wchodzę w skład Rad Naukowych kilkunastu czasopism pedagogicznych, m.in. „The New Educational Review”, „Acta Facultatis Paedagogicus Universitatis Tyrnaviensis”, „Rocznika Pedagogicznego KNP PAN”, „Chowanna”, „Ars Educandi”, „Auxilium Sociale Novum”, „Człowiek –Teraźniejszość – Edukacja”, „Keryks”, „Forum Oświatowe”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Horyzonty Wychowania”, „Problemy Wczesnej Edukacji”, „Polska Myśl Pedagogiczna” i „Biografistyka Pedagogiczna”. Jestem założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia z Teorii Wychowania”, wydawanego na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Działałem w harcerstwie, uzyskując najwyższy stopień - harcmistrza PL, byłem m.in. członkiem Rady Naczelnej ZHP. Odznaczenia m.in.: 1992 – Medal Komisji Edukacji Narodowej; 1994 – Srebrny Krzyż Zasługi, 1999 – Złoty Krzyż Zasługi, 2016 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. Otrzymał nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej za publikacje naukowe (1999, 2002). Nagrody społeczne: Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”; 1994 – Odznaka za zasługi dla Miasta Łodzi; 2017 - Odznaczenie „Konstantego Uszyńskiego” Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Wyróżnienia akademickie: 2002 – Medal Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2012 – godność profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; 2012 - Nagroda im. Filipa Kallimacha; 2013 – Medal za zasługi dla pedagogiki współczesnej nadany przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2014 – Doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 2015 – godność honorowego profesora Uniwersytetu Śląskiego; 2015 – Medal Uniwersytetu Szczecińskiego Sis Qui Es – Pro Publico Bono; 2016 – Doktorat honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; 2017 – Łódzkie Eureka za wybitne osiągnięcia naukowe; 2017 – Srebrna Sowa – Społeczna Akademia Nauk; 2017 – Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jestem autorem ponad 800 tekstów naukowych. Wypromowałem 15 doktorów, recenzowałem 75 doktoratów, 87 rozpraw habilitacyjnych oraz 36 wniosków na tytuł naukowy profesora.

Record last modified {{lastModifiedDate}}