Tomasz Kalisz

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9751-3616
  • Country
  • Show details Hide details
Poland

Sources:
Tomasz Kalisz (2018-08-30)

  • Keywords
  • Show details Hide details
criminology,

Sources:
Tomasz Kalisz (2018-08-30)

criminal law,

Sources:
Tomasz Kalisz (2018-08-30)

penitentiary law

Sources:
Tomasz Kalisz (2018-08-30)

Biography

Dotychczasowy przebieg pracy na Uniwersytecie Wrocławskim: • 1994-1999 r. - stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska pt. "Pranie brudnych pieniędzy. Aspekty historyczne, kryminologiczne i finansowoprawne", napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Ptaka); • 1999-2003 r. - stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, pod naukową opieką prof. dra hab. Leszka Boguni; • Stopień naukowy doktora nauk prawnych - 3 listopada 2003 r. na podstawie rozprawy pt. "Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności". Rozprawa wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; • 1 marca 2004 r. - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; • 13 czerwca 2011 r. - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych po przeprowadzonym postępowaniu i kolokwium habilitacyjnym, na podstawie dorobku i rozprawy zt. Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym; • 1 październik 2013 r. – profesor nadzwyczajny UWr (UCHWAŁA Nr 95/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.). Zainteresowania badawcze: • Pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego. Prawo karne wykonawcze a inne dziedziny nauki. Zasady prawa karnego wykonawczego. Udział społeczeństwa w wykonywaniu kar oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych. Organy prawa karnego wykonawczego. Postępowanie wykonawcze. Zakres praw i obowiązków skazanego ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego skazanego na karę pozbawienia wolności i statusu prawnego tymczasowo aresztowanego. • Nadzór penitencjarny nad przebiegiem wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu. • Wykonywanie kary grzywny. Kara ograniczenia wolności. Dozór elektroniczny. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności, typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy wykonywania kary pozbawienia wolności, klasyfikacja skazanych, praca osobopoznawcza, badania i oceny skazanych, odroczenie i przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, zatrudnienie, nauczanie oraz działalność związana ze spędzaniem wolnego czasu przez skazanych, system nagród i kar dyscyplinarnych. • Orzekanie i wykonywanie warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności oraz zwalnianie skazanych z zakładów karnych. Wykonywanie dozoru, warunkowego zawieszenia kary oraz warunkowego umorzenia. Wykonywanie środków zabezpieczających. Wykonywanie środków karnych. Wykonywanie tymczasowego aresztowania. • Współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej i penitencjarnej. Empiryczne metody badania prawa; Pełnione funkcje: • Rzecznik Dyscyplinarny przy Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki (2013-2016); • Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej; • Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych; • Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego; • Przewodniczący Komisji Dydaktycznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; • Redaktor naukowy czasopisma: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego; • Rada naukowa Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

Record last modified {{lastModifiedDate}}