Simthembile Xeketwana

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0876-6847
 • Also known as
 • Show details Hide details
Sim

Sources:
Simthembile Xeketwana (2017-07-19)

 • Country
 • Show details Hide details
South Africa

Sources:
Simthembile Xeketwana (2017-07-19)

 • Keywords
 • Show details Hide details
Education, teacher training

Sources:
Simthembile Xeketwana (2017-07-19)

 • Websites
 • Show details Hide details
Mendeley profile

Sources:
Elsevier - Mendeley (2017-03-11)

Biography

USimthembile Xeketwana ngumhlohli kwiSebe loQeqesho ngoQulunqo-zifundo, kwiCandelo lezeMfundo kwiDyunivesithi yaseStellenbosch (eMzantsi Afrika). Umdla wophando lwakhe ugxile kwiilwimi zeMfundo, ingakumbi indlela ekuhlohlwa ngayo iilwimi zenkobe kubafundi ezikolweni. Ugxininisa kakhulu ekufundisweni kweentlobo zemibhalo, ngokwemiqathango kaCAPS. Abafundi bakhe baqeqeshelwa ubutitshala kwizikolo zaseMzantsi Afrika, egxila ngamandla ekuphuculeni indlela ekufundiswa ngayo isiXhosa. USimthembile wenza izifundo zakhe zobuGqirha-lwazi nalapho ajonga ukuthungelana kwemigaqo-nkqubo yolwimi, uphando kunye nendlela ezisetyenziswa ngayo ekuphuculeni indlela yokufundisa ulwimi ingakumbi iilwimi ebezisakucinezeleka ngaphambili. Simthembile Xeketwana is a lecturer in the Curriculum Studies, Faculty of Education at Stellenbosch University (South Africa). His research interest is within the language and education, in particular genre-based pedagogy in schools. He emphased on teaching different genres as per the CAPS specifications. His students are prepared to teach in South African schools, more especially with regards to teaching of isiXhosa. Simthembile is currently working on his Phd, where he is looking at the intersections between research, policy and practice. He is particularly interested in investigating the way previosly disadvantaged African Languages are being taught in schools.
 • : , ,

  {{group.getActive().startDate.year}}-{{group.getActive().startDate.month}}-{{group.getActive().startDate.day}} to present {{group.getActive().endDate.year}}-{{group.getActive().endDate.month}}-{{group.getActive().endDate.day}} {{group.getActive().endDate.year}}-{{group.getActive().endDate.month}}-{{group.getActive().endDate.day}} |  ()
  • Show Details Hide Details
  Organization identifiers
  {{group.getActive().orgDisambiguatedName}}: {{group.getActive().orgDisambiguatedCity}}, {{group.getActive().orgDisambiguatedRegion}}, {{group.getActive().orgDisambiguatedCountry}}
  Other organization identifiers provided by {{group.getActive().disambiguationSource.value}}
  • {{orgDisambiguatedExternalIdentifier.identifierType}}: {{orgDisambiguatedExternalIdentifier.preferred}} (preferred), {{orgDisambiguatedExternalIdentifierAll}}{{$last ? '' : ', '}}
  Created
  Source: {{(group.getActive().sourceName == null || group.getActive().sourceName == '') ? group.getActive().source : group.getActive().sourceName}}
No education added yet
 • : , ,

  {{group.getActive().startDate.year}}-{{group.getActive().startDate.month}}-{{group.getActive().startDate.day}} to present {{group.getActive().endDate.year}}-{{group.getActive().endDate.month}}-{{group.getActive().endDate.day}} {{group.getActive().endDate.year}}-{{group.getActive().endDate.month}}-{{group.getActive().endDate.day}} |  ()
  • Show Details Hide Details
  Organization identifiers
  {{group.getActive().orgDisambiguatedName}}: {{group.getActive().orgDisambiguatedCity}}, {{group.getActive().orgDisambiguatedRegion}}, {{group.getActive().orgDisambiguatedCountry}}
  Other organization identifiers provided by {{group.getActive().disambiguationSource.value}}
  • {{orgDisambiguatedExternalIdentifier.identifierType}}: {{orgDisambiguatedExternalIdentifier.preferred}} (preferred), {{orgDisambiguatedExternalIdentifierAll}}{{$last ? '' : ', '}}
  Created
  Source: {{(group.getActive().sourceName == null || group.getActive().sourceName == '') ? group.getActive().source : group.getActive().sourceName}}
No employment added yet
No publications added yet

Record last modified {{lastModifiedDate}}