Timothy Currie Armstrong

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-1321-1918

Biography

Tha mi an sàs an-dràsta ann an rannsachadh air ath-bheòthachadh na Gàidhlig mar ghluasad shòisealta, agus anns a' cho-theacsa sin, air poileasaidh cànain aig a' mhion-ìre, ideòlas agus fèin-aithne, oideachas, agus teòraidh an eagarais. Roimhe, bha mi an sàs ann an rannsachadh air mion-bitheòlas agus air gintinneachd mhoileciuileach. *** I am currently studying the Scottish Gaelic revival from a social movement perspective, with a focus on language policy at the micro level, ideology and identity, pedagogy, and organizational behaviour. I was formally a researcher in microbiology and molecular genetics.

Record last modified Aug 31, 2018 9:09:50 AM