Hector Lopez Bofill

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8897-5272

Biography

Doctor en dret i professor agregat de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra. És autor de vuit monografies i d'una vintena d'articles en matèria de distribució territorial del poder, drets fonamentals, jurisdicció constitucional, partits polítics i història del dret constitucional. Les seves línies d'investigació actuals són el dret de la integració europea, la protecció supraestatal de drets fonamentals, el dret constitucional comparat i el marc constitucional de l'economia global. PhD in law and professor in constitutional law at the University Pompeu Fabra. He is the author of eight books and more than twenty articles in the field of territorial distribution of power, fundamental rights, constitutional courts, political parties and constitutional history. His current research concerns the European integration, the supranational protection of fundamental rights, the comparative constitutional law and the constitutional framework of the global economy.

Record last modified Jan 15, 2018 11:10:31 AM